Examens pour le certificat
de connaissance
de la langue grecque 2020

 
 
     

Communauté Hellénique
de Paris et des Environs

Tel : 01 47 04 67 89

 

Ελληνική Κοινότητα
Παρισιού και Περιχώρων

Τηλ : 00 331 47 04 67 89

 


 

 

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
 

Examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque

 

COMMUNIQUÉ

«Covid-19»: ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΪ́ΟΥ 2020

Oι εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας έχουν οριστεί για τις 18,19 και 20 Μαΐου 2020 και σε μία εβδομάδα, στις 22/3/2020, λήγει η περίοδος των εγγραφών


Η παγκόσμια κατάσταση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της ραγδαίας μετάδοσής του και στην Ελλάδα, επιβάλλουν την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του αρχικού προγραμματισμού μας και μετάθεση των εξετάσεων του Μαΐου 2020 για το φθινόπωρο του 2020. Προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ασφάλεια των υποψηφίων, των εμπλεκομένων στις εξετάσεις και του προσωπικού μας.


Η νέα περίοδος εγγραφών καθώς και η νέα εξεταστική, η οποία θα οριστεί σε αντικατάσταση αυτής που αναβλήθηκε, θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της πιστοποίησης.


Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα εξεταστικά τους κέντρα για ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί.

 
 

"Covic-19": REPORT DES EXAMENS
POUR LE CERTIFICAT DE LA LANGUE GRECQUE

 

Les examens pour le Certificat de Langue Grecque étaient prévus pour les 18, 19 et 20 mai 2020 et dans une semaine - le 22/3/2020 - s'achève la période des inscriptions. 

La situation mondiale créée par la pandémie du Covid-19 et son expansion rapide y compris en Grèce, impose la nécessité de réaménager la programmation initiale et de procéder au report des examens à l'automne 2020. Notre priorité est la santé et la sécurité des candidats, des personnes impliquées dans la procédure des examens et de notre personnel.

Une nouvelle période d'inscriptions, ainsi que les nouvelles dates de l'examen seront annoncées dans un proche délai sur le site du Centre de la Langue Grecque. 

Les candidats pourront contacter les responsables des Centres d'Examen pour se renseigner sur les inscriptions déjà soumises.

 
     

Το εξεταστικό κέντρο Παρισιού ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας έχει οριστεί για τις 18, 19 και 20 Μαΐου 2020. Οι εγγραφές των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Το περιβάλλον αυτό δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης μέσω Η/Υ στην ηλεκτρονική αίτηση των εξετάσεων Μαΐου 2020 και στο ερωτηματολόγιο που τη συνοδεύει. Ο κωδικός του κέντρου μας είναι 33007. Οι εγγραφές θα αρχίσουν την 1η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 22 Μαρτίου 2020, οπότε και θα κλείσει η εφαρμογή.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους).
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και τα εξέταστρα ανά επίπεδο έχουν ως εξής:

 

Le Centre d’Examens de Paris vous informe que les examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque auront lieu le 18, 19 et le 20 mai 2020 a la Maison de la Grèce (9, rue Mesnil, 75116 Paris).
Les inscriptions aux examens se dérouleront pendant la période du 1er février au 22 mars 2020 en ligne à l’adresse suivante :

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Le code du Centre d’Examens de Paris est 33007.
La participation aux examens est réservée aux candidats âgés de 8 ans révolus au 31 mai de l’année en cours.
Avant de vous donner toutes les informations nécessaires à la procédure d’inscription, le Centre d’Examen de Paris met en place pour la période du 24 février au 22 mars, deux permanences par semaine à la Maison de la Grèce : le mardi de 12.00-15.00 et le vendredi de 14.30 à 16.30. Pendant ces mêmes jours, vous pouvez également nous contacter par téléphone au 01 47 04 67 89 en laissant vos coordonnées téléphoniques ou à l’adresse suivante : list.chpe@gmail.com.

Voici le calendrier de épreuves et le montant des droits d’inscription :

 * Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.
** Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς αφορούν υποψήφιους σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συστήνεται, ωστόσο, στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Τα εξέταστρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου, του οποίου φορέας είναι η Ελληνική Κοινότητα Παρισίων. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική εγγραφή θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :
CIC PARIS VICTOR HUGO
COMMUNAUTE HELLENIQUE DE PARIS
RIB : 30066 10171 00010988704 01
IBAN : FR76 3006 6101 7100 0109 8870 401
BIC : CMCIFRPP
QXBAN : QX53 CMCI FRPP XXXD K31W MIAY 9NTD J9RD O4

Παρακαλείστε όπως αναγράφετε ως αιτιολογία κατάθεσης «exetaseis ellhnomatheias» και το όνομα του υποψηφίου, ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση πληρωμής.

Το εξεταστικό κέντρο Παρισιού θα δέχεται το κοινό κατά τη διάρκεια των εγγραφών (από 24 Φεβρουαρίου έως 22 Μαρτίου) στη διεύθυνση 9, rue Mesnil 75016, κάθε Τρίτη από τις 12.00 έως τις 15.00 και κάθε Παρασκευή από τις 14.30 έως τις 16.30, ενώ τις ίδιες μέρες και ώρες θα δίνονται πληροφορίες στο τηλέφωνο 01 47 04 67 89, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση list.chpe@gmail.com.
Για πρόσθετες πληροφορίες και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (δομή εξεταστικών δοκιμασιών και δείγματα θεμάτων) μπορείτε να συνδεθείτε με την επίσημη ιστοσελίδα της Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας :
http://www.greek-language.gr/certification

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μαρία Λιάπη
Υπεύθυνη για την διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας
marialiapi65@gmail.com* Les heures exactes des épreuves écrites vous seront communiquées ultérieurement. Les examens oraux auront lieu immédiatement après les écrits
** Les examens du niveau A2 pour des raisons professionnelles ne concernent que les candidats qui sont citoyens de la Communauté Européenne.

Le paiement des droits d’inscription doit s’effectuer par virement bancaire sur le compte de la Communauté Hellénique de Paris qui organise les examens.
L’inscription électronique sera validée à l’issue du traitement complet de votre dossier et de votre paiement. Un code de candidat vous sera alors envoyé.

COORDONNEES BANCAIRES :

CIC PARIS VICTOR HUGO
COMMUNAUTE HELLENIQUE DE PARIS
RIB : 30066 10171 00010988704 01
IBAN : FR76 3006 6101 7100 0109 8870 401
BIC : CMCIFRPP
QXBAN : QX53 CMCI FRPP XXXD K31W MIAY 9NTD J9RD O4

Vous êtes priés d’indiquer sur l’ordre de virement «exetaseis ellhnomatheias» et le nom du candidat.
Pour des informations supplémentaires veuillez consulter le site officiel du Centre de la Langue Grecque :
http://www.greek-language.gr/certification

POUR LE CENTRE DE LA LANGUE GRECQUE
Maria Liapi
Responsable des examens
marialiapi65@gmail.com
 

 


 

 


 

 

                                                                                                                                                    

 

 

Page d'accueil