ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ...
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
 
     

Communauté Hellénique
de Paris et des Environs

Tel : 01 47 04 67 89

 

Ελληνική Κοινότητα
Παρισιού και Περιχώρων

Τηλ : 00 331 47 04 67 89

 

La Communauté Hellénique de Paris et des environs
 

ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα « Το νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και οι ιδιαιτερότητες της Γαλλίας ». Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, 19:30 στο Ελληνικό Σπίτι στο Παρίσι.

Αυτήν τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας επεξεργάζονται νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Οι εργασίες της Επιτροπής έχουν αρχίσει και θα ολοκληρωθούν στο τέλος Μαρτίου 2016. Οι φορείς της ομογένειας έχουν κληθεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά. Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων κάλεσε σε ανοιχτή συζήτηση τους γονείς, τους Συλλόγους γονέων, τους εκπροσώπους ελληνικών συλλόγων, αλλά και τους επιστήμονες, τους ειδικούς στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Στη συνάντηση αυτή κατατέθηκαν οι πρώτες προτάσεις για ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ελληνικής ομογένειας. Το Γραφείο της Κοινότητας τις κατέγραψε και θα τις ανακοινώσει μέσω διαδικτύου για την καλύτερη πληροφόρηση της ομογένειας. Παραμένουν πολλά θέματα ανοικτά και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Μπορείτε να κατεθέτετε ηλεκτρονικά τις δικές σας προτάσεις.

Στις 25 Ιανουαρίου 2016 συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα και έγιναν οι παρακάτω προτάσεις : 

Α. Τα παιδιά των ομογενών και το καθεστώς εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια

Προτάσεις
1. Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχει σαφής δέσμευση της Κυβέρνησης ότι θα εξακολουθήσει να ισχύει το καθεστώς εισαγωγής στα ΑΕΙ των παιδιών των ομογενών, δηλαδή με τις ειδικές εξετάσεις που γίνονται το Σεπτέμβριο και με το ειδικό ποσοστό ανά χώρα.

2. Οποιαδήποτε αλλαγή στο νόμο δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα εισαγωγής των παιδιών των ομογενών στα ελληνικά πανεπιστήμια όπως και των ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι βρέθηκαν με τις οικογένειες τους για πέντε χρόνια στο εξωτερικό.

3. Η εισαγωγή των παιδιών των ομογενών στα ελληνικά πανεπιστήμια να γίνεται είτε με προσκόμιση ανάλογου επιπέδου πιστοποιητικού ελληνομάθειας, είτε με εξετάσεις γλώσσας, όπως γίνεται τώρα, για να μην εμποδίζονται υποψήφιοι που δεν είχαν τη δυνατότητα λόγω απόστασης ή οικονομικών δυσκολιών να περάσουν τις εξετάσεις Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.

Β. Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Παρισιού.

Προτάσεις
1. Ζητάμε την διατήρηση των ΤΕΓ ως έχουν, δηλαδή ως σχολεία γλώσσας, στα οποία διδάσκονται συγχρόνως στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού, και προετοιμάζονται οι μαθητές για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Τα ΤΕΓ περιλαμβάνουν όλο και περισσότερους μαθητές ελληνικών οικογενειών που μεταναστεύουν στη Γαλλία λόγω της κρίσης. Τα ΤΕΓ είναι ο μόνος χώρος για να συνεχίσουν την διδασκαλία των ελληνικών, δηλαδή της μητρικής τους γλώσσας.
 

2. Η συμμετοχή στο Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας να παραμείνει προαιρετική και ελεύθερη και να μην εξαρτάται η φοίτηση στο σχολείο από την επιτυχία ή την αποτυχία του μαθητή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παροτρύνουμε τους μαθητές να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Πιστοποιητικού, το οποίο θεωρούμε ένα σημαντικό κίνητρο για τη φοίτηση και παρέχει πτυχίο παγκοσμίως αναγνωρισμένο για την επάρκεια της γλώσσας.

3. Σχετικά με τη διαχείριση των ΤΕΓ και κυρίως όσον αφορά τα σχολικά κτήρια και τα λειτουργικά έξοδα : Οι σύλλογοι γονέων πρότειναν να ζητηθεί είτε η χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος, είτε η παραχώρηση από το Γαλλικό κράτος σχολικών κτηρίων για τη στέγαση των ΤΕΓ, με βάση διμερείς κρατικές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας (δωρεάν, ή έναντι συμβολικού ποσού).

Η Ελληνική Κοινότητα Παρισιού και περιχώρων, συμφωνεί με την παραπάνω πρόταση αλλά σε περίπτωση που η Ελληνική Πολιτεία δεν δύναται να εξασφαλίσει τα έξοδα για τα σχολικά κτήρια, δεσμεύεται η ίδια να βρίσκει με κάθε τρόπο τους απαραίτητους πόρους για την πληρωμή των ενοικίων και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Απαραίτητη προϋπόθεση και στις τρείς περιπτώσεις είναι η εξασφάλιση αξιοπρεπών χώρων στέγασης, οι οποίοι να πληρούν εντελώς τους απαραίτητους όρους ασφάλειας, και να βρίσκονται σε σημεία που να διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών.

Γ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΤΕΓ Γαλλίας

Για τις νέες αποσπάσεις θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω :

·        Οικογενειακή κατάσταση (γάμος, παιδιά, ειδικές ανάγκες) χρόνια υπηρεσίας στη Γαλλία
Εμπειρία στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής, δεύτερης και ξένης γλώσσας
 Άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας απόσπασης τίτλοι σπουδών

Για τους εκπαιδευτικούς των οποίων η απόσπαση παρατείνεται κάθε χρόνο επειδή έχουν συνάψει γάμο με μόνιμο κάτοικο Γαλλίας, Έλληνα ή αλλοδαπό, και έχουν οικογένεια εγκατεστημένη στη Γαλλία θα επιθυμούσαμε ή να δημιουργηθούν μόνιμες (“οργανικές”) θέσεις ή να παρατείνονται χωρίς χρονικό περιορισμό οι αποσπάσεις τους, όπως εξάλλου προβλέπεται κι από την ισχύουσα νομοθεσία. Όπως αποδεικνύεται στην πράξη, αυτή η κατηγορία των εκπαιδευτικών συμβάλλει τα μέγιστα στη σωστή λειτουργία των ΤΕΓ και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μια σταθερότητα στο εκπαιδευτικό δυναμικό και συνακόλουθα η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο.

Υποστηρίζουμε το παραπάνω για τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών

α. για λόγους ανθρώπινους και οικογενειακούς (που είναι και ο πρώτος και σοβαρότερος λόγος απόσπασης και εντός Ελλάδας, ώστε να μην αναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να εγκαταλείπουν τους/τις συζύγους και τα παιδιά τους)

β. επειδή έχουν πρόσθετα προσόντα με σχεδόν κατά κανόνα επιπλέον τίτλους σπουδών (μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα), άριστη γνώση της γλώσσας και του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας απόσπασης, πολύχρονη εμπειρία στη διδασκαλία των ελληνικών ως μητρικής, δεύτερης και ξένης γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες, ιδιαίτερη εξοικείωση με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ελληνοπαίδων του εξωτερικού (καθώς τα βιώνουν και προσωπικά στις οικογένειές τους με τα δίγλωσσα παιδιά τους), αγαστή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς

γ. επειδή, λαμβάνοντας μόνο το μισθό της Ελλάδας χωρίς το επιμίσθιο εξωτερικού, δεν επιβαρύνουν οικονομικά το ελληνικό κράτος

δ. επειδή με την εμπειρία τους τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο διοικητικό έργο μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται για πρώτη φορά.

Δ. Η ελληνομάθεια στο πλαίσιο της Γαλλικής εκπαίδευσης. Αναγνώριση του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες μέσης εκπαίδευσης (Collège /Lycée /Baccalaureat). Προτάσεις

Διμερείς κρατικές συμφωνίες, για την αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας όπως διδάσκεται στα ΤΕΓ, ως δεύτερης ή τρίτης διδασκόμενης ξένης γλώσσας στο Γαλλικό Γυμνάσιο και Λύκειο και η αναγνώριση της βαθμολογίας των μαθητών των ΤΕΓ.

2. Να επανενεργοποιηθεί η διδασκαλία των νέων ελληνικών μέσω CNED .

Ε. Το καθεστώς για τα ΤΕΓ στις περιοχές που δεν συμπληρώνουν τον επαρκή αριθμό μαθητών.

Συζητήθηκε το πρόβλημα που αφορά την ομογένεια γενικότερα στη Γαλλία για την ενίσχυση και διατήρηση μικρότερων σχολείων στο Sartrouville και Créteil. Αυτή τη στιγμή νέοι μετανάστες με τις οικογένειες τους έρχονται στη Γαλλία. Δημιουργούνται έτσι νέες ανάγκες σε απομακρυσμένες πόλεις, όπως φάνηκε από την επιστολή γονέων από την Bourges που διαβάστηκε στη συζήτηση και η οποία θέτει το πρόβλημα του τρόπου λειτουργίας μικρότερων σχολικών μονάδων σε όλη τη γαλλική επικράτεια.

Πρόταση : Να συμπεριληφθούν τα τμήματα σε αναγνωρισμένα ήδη ΤΕΓ και να εγκρίνεται εβδομαδιαία μετάβαση εκπαιδευτικού με έξοδα των γονέων.

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα το νέο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση lire la suite... 

 

 

 

La Communauté Hellénique de Paris
et des environs

 

 

  -  
     

 

                                                                                                                                                    

 

 

Page d'accueil